Soalan: Kutipan di bawah merupakan sebahagian daripada kesimpulan makalah “How material objects become urban things?” (Laura Lieto 2017). Menurut anda, dan berdasarkan keseluruhan makalah tersebut, apakah yang dimaksudkan mengenai peranan objek (=material) dalam membantu ke arah pembangunan urban secara kritis?

Cities are populated with objects of many kinds, and, ultimately, any object can contribute to critical urban thinking provided that it is an integral part of networks where action and responsibility are distributed among different agencies, not only human.”

Tarikh hantar pada/sebelum: 28 November 2021.